Biodiversitat

La Marjal d´Almenara és un espai ZEC inclós a la Xarxa Natura 2000 de 1500 ha., i des del 2018 està inclosa al llistat internacional de zones humides del Conveni Ramsar. Aquesta titularitat ens ha permés donar a conèixer les especificitats de la biodiversitat d´aquesta marjal:

 

Hàbitats representats

Torberes calcarees de mansega, Saladars de limoniums i Estanys litorals (prioritaris)Estanys eutrofics d’asprella, Jonquedes salines mediterranies, Prats humits, Brolles halófiles, Dunes embrionaries i mobils.

Aus d´especial importància

 • Camallongues
 • Fumarells
 • Carregades
 • Hivernada d’anatides
 • Passera primaveral d’oronetes
 • Gall de canyar
 • Agrons
 • Martinets
 • Fotxes
 • Arpelles
 • Mussols
 • Òlibes

Reserva de fauna de la Finca de Penya

 • Tortuga d´estany
 • Fotja banyuda
 • Gall de canyar
 • Samaruc
 • Carregada
 • Fumarell de galta blanca

Microreserves de flora

 • Thalictrum maritimum
 • Genista tinctorea
 • Myriophyllum spicatum
 • Iris xyphium
 • Nymphaea alba
 • Silene
 • Otantus maritimum